Význam informovanosti, spolupráca s lekárom

1. Byť informovaný alebo radšej nevedieť?

Za posledných niekoľko rokov sa spôsob informovania pacienta o jeho diagnóze, prognóze a liečbe posunul od milosrdnej lži a takmer žiadnych informácií o liečbe k pravdivému informovaniu o diagnóze a poskytovaniu informácií o liečbe. Je táto zmena pre pacienta prínosom? Skúsenosti z praxe jednoznačne potvrdzujú, že po spracovaní počiatočného šoku z diagnózy pacienti, ktorí sú primerane informovaní, lepšie spolupracujú v procese liečby.

O čom by ste ako pacient mali byť informovaný?

 • O diagnóze a prognóze ochorenia
 • O spôsobe liečby
 • O právach pacienta

Aké výhody má pre vás, pacienta, ak ste informovaný?

 • Zbavíte sa neistoty, že neviete, čo vám je, prípadne že vám lekár tají informácie. Nedostatok informácií môže zvýšiť vašu neistotu a úzkosť. Vaša spolupráca s lekárom môže byť kvalitnejšia - z pozície pasívneho objektu alebo čísla diagnózy sa posuniete do roviny aktívneho partnera v procese liečby. Môžete tak diskutovať s vašim lekárom o problémoch súvisiacich s diagnózou a spolurozhodovať o krokoch v liečbe.
 • Máte väčšiu kontrolu nad tým, čo sa s vami deje a môžete sa lepšie pripraviť na to, aby ste liečbu zvládli.
 • Ak ste informovaný o vašich základných právach pacienta, máte možnosť kontrolovať, či sú rešpektované a napĺňané.

Ako sa môžete k informáciám dostať? 

 • Prvý a najdôležitejší zdroj informácií je váš ošetrujúci lekár.
 • Veľa informácií o vašej chorobe a možnostiach liečby nájdete na internete.
 • Dôležitým zdrojom informácií sú občianske združenia nadácie onkologických pacientov. Väčšina z nich má svoje webové informačné stránky a tiež organizujú vzdelávacie akcie pre pacientov.

Mali by ste vedieť, že:

 • Lekár je zo zákona povinný vás pravdivo, primeraným a vhodným spôsobom informovať o vašej diagnóze.
 • Rodinných príslušníkov, priateľov a známych môže lekár informovať o vašom zdravotnom stave len s vaším súhlasom.
 • Pred liečbou alebo v prípade, že sa radikálne zmenila, váš lekár vám má vysvetliť jej princípy, prínos a úskalia a dať vám podpísať „informovaný súhlas".

Váš postoj k chorobe rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje priebeh liečby a aj to, ako ju zvládnete. Nenechávajte svoje uzdravenie len v rukách lekárov. Je veľa vecí, ktoré môžete ovplyvňovať vy sami. K tomu však potrebujete dostatok informácií o svojej chorobe a liečbe.

2. Komunikácia a spolupráca s lekárom

Kvalita komunikácie lekár - pacient počas liečby ovplyvňuje jej celkový priebeh. Je preto veľmi dôležité nájsť optimálny a efektívny spôsob, ako viesť s lekárom dialóg a byť aktívnym partnerom v procese liečby.

Z výpovedí pacientov - v rozhovore s lekárom im najčastejšie prekáža:

 • dojem neustáleho časového stresu lekára, nevhodnosť prostredia a nedostatok súkromia
 • nezrozumiteľný slovník (používanie medicínskych výrazov)
 • monológ lekára, bez poskytnutia priestoru pre pacienta na vyjadrenie svojho názoru a kladenie otázok
 • nedostatok ľudského záujmu a pochopenia
 • vlastná neschopnosť sústrediť sa a zapamätať si informácie lekára

Dostatok času, vhodnosť prostredia, zrozumiteľné vyjadrovanie a potrebná miera empatie by teda urobili pre pacienta komunikáciu s lekárom komfortnejšou. Na týchto nedostatkoch však musia popracovať lekári. Čo ale môžete urobiť vy, pacienti, aby bola vaša komunikácia s lekárom efektívnejšia? V prvom rade to, že sa na ňu pripravíte:

 • Ak sa budete cítiť istejšie, absolvujte rozhovor s lekárom v sprievode niekoho blízkeho. Nielenže vám bude oporou, ale pomôže vám zapamätať si informácie od lekára a môže Vám neskôr povedať svoje dojmy a postrehy z rozhovoru.
 • Napíšte si na papier základné informácie, ktoré chcete lekárovi povedať a otázky, ktoré mu chcete položiť. Snažte sa byť vecný, presný a nepoužívajte priveľa slov.
 • Na záver rozhovoru sa pokúste zhrnúť vlastnými slovami, čo ste sa od lekára dozvedeli a overiť si tak, či ste ho pochopili správne. Predídete tak zbytočným nedorozumeniam.
 • Opýtajte sa lekára, akým spôsobom (telefonicky, osobne, mailom) sa s ním môžete kontaktovať v prípade, že by ste potrebovali informácie doplniť alebo upresniť.

Komunikácia a spolupráca je interaktívny proces, jej kvalita teda nezáleží len od lekára, ale aj od pacienta. Lekárom spoluprácu s pacientom sťažuje hlavne:

 • zahmlené a nepresné podávanie informácií o zdravotnom stave a ťažkostiach
 • nedisciplinovanosť počas liečby
 • nedodržiavanie odporúčaní v životospráve

3. Dôležitosť psychického rozpoloženia pri liečbe

Na to, aby ste ochorenie a liečbu zvládli čo najlepšie, je okrem informovanosti a kvalitnej komunikácie s lekárom dôležité aj vaše psychické rozpoloženie a celkový postoj k liečbe. Snažte sa počas liečby nebyť pasívnym objektom, ktorý sa na nič nepýta a k ničomu sa nevyjadruje. Takýto postoj vo vás môže prehĺbiť pocity bezmocnosti, odovzdanosti „osudu" a závislosti od okolia. Pokiaľ budete aktívnym partnerom v liečbe a preberiete potrebnú mieru zodpovednosti za vlastný prístup k nej, dodá vám to aspoň čiastočne pocit kontroly nad situáciou a celkom určite to skvalitní vašu spoluprácu s lekárom.

Mgr. Mária Andrašiová, psychológ