Liečba

Liečba karcinómu pľúc je postavená na výsledkoch histologického vyšetrenia vzorky nádoru, štádia ochorenia a v niektorých prípadoch aj genetického vyšetrenia vzorky. Zásadne sa líši postup pri nemalobunkovom a malobunkovom karcinóme pľúc.

Malobunkový karcinóm

Malobunkový karcinóm pľúc je menej častý typ rakoviny pľúc, ktorý sa neoperuje. Je natoľko agresívny a rýchlo rastie, že chirurgický zákrok nie je možný alebo len obmedzený. Hoci sa tiež určuje štádium 1. až 4., z praktických dôvodov sa používa rozdelenie na limitované (začiatočné) štádium, keď nádor pľúc postihol iba lymfatické uzliny v medzihrudí, alebo extenzívne (pokročilé) štádium, keď nádor vyslal metastázy do iných orgánov, eventuálne sa vytvorila nádorová tekutina v pohrudnicovej dutine.

V začiatočnom aj pokročilom štádiu sa používa chemoterapia, na ktorú nádor vie reagovať (90 % prípadov). Základnými liekmi  na liečbu ochorenia je skupina liekov, tzv. cytostatiká,  a to platinový preparát a etopozid. Liečba (chemoterapia) sa podáva najčastejšie v 21-dňových cykloch. Pri limitovanom štádiu sa podávajú 4 cykly, potom nasleduje ožarovanie nádoru a medzihrudia s lymfatickými uzlinami. Ožarovanie možno pridať súčasne k chemoterapii, vtedy je však liečba toxickejšia.

V pokročilom štádiu sa nádor sa ožaruje kratšími schémami iba vtedy, keď pôsobí bolesť alebo útlak iných štruktúr. Keďže pri malobunkového karcinómu v 60-80 % prípadoch vznikajú metastázy v mozgu, do liečby patrí aj preventívne ožiarenie mozgu. U tých, ktorí už metastázy v mozgu majú na začiatku choroby (nie je ich málo), sa podá to isté ožiarenie mozgu, ale už nie ako prevencia, ale liečba.

Žiaľ, pokroky v liečbe tohto typu nádoru, najmä v oblasti cielených liekov, nie sú za posledné roky takmer žiadne. Lieky, ktoré používame, sú známe mnoho rokov. Nádej na vyliečenie v limitovanom štádiu ochorenia je 20 %, v pokročilom štádiu menej ako 5 %.

Nemalobunkový karcinóm

Liečba nemalobunkového karcinómu pľúc je dnes komplikovaná, popis schémy by bol veľmi zložitý. Základná liečba malých nemalobunkových karcinómov (štádium 1, 2, niektoré prípady štádia 3) je chirurgická. Hrudný chirurg odstráni postihnutý lalok pľúc, eventuálne celé pľúca na postihnutej strane, vyberie lymfatické uzliny z medzihrudia. Väčšinu pacientov v týchto skorých štádiách ochorenia hrudný chirurg vyoperovaním nádoru vylieči.

Pri rizikových skupinách pacientov sa po operácii podá zabezpečovacia chemoterapia, ktorá zníži (ale úplne nevylúči) riziko návratu ochorenia. Je totiž nemalé aj u menších nádorov. V skupine, kde by sa nádor dal vybrať, keby bol o trošku menší, sa najskôr podáva predoperačná chemoterapia s cieľom nádor zmenšiť, až potom sa operuje.

V štádiu 3, keď je nádor lokálne pokročilý, ale ešte nie sú prítomné vzdialené metastázy, ani tekutina v pohrudnicovej dutine, sa podáva chemoterapia, s následným alebo súčasným ožarovaním nádoru a medzihrudných uzlín. Touto liečbou je možné menšiu časť pacientov v štádiu 3 aj vyliečiť, priemerné prežívanie dosahuje 18-24 mesiacov.

V štádiu 4 sa podáva chemoterapia. Máme viacero cytostatík, ktoré sa môžu kombinovať s platinovým preparátom. Výskum v onkológii prináša v oblasti nemalobunkového karcinómu viaceré nové cielené, tiež nazývané biologické lieky.

U 10 % až 15 % pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc sa vyskytujú mutácie EGFR, ktoré robia nádor citlivým na biologické lieky zo skupiny tyrozínkinázových inhibítorov (TKI). Prítomnosť mutácií sa zisťuje genetickým vyšetrením zo vzorky nádoru. Liečba TKI je u pacientov s mutáciou účinnejšia ako chemoterapia, navyše je menej toxická, vhodná aj pre starších pacientov. Mutácie sa častejšie vyskytujú u nefajčiarov, u žien a pri histologickom podtype adenokarcinómu. Ďalšie nové lieky sú určené pre pacientov, u ktorých dôjde ku genetickej zmene prestavby génu ALK.

U pacientov, ktorí vyššie uvedené genetické zmeny nemajú, je možné zvýšiť účinnosť chemoterapie pridaním biologickej liečby. Podáva sa spolu s chemoterapiou. Nádor sa rýchlejšie zmenšuje, a tým rýchlejšie ustupujú aj príznaky ochorenia.

Ďalšou novinkou v oblasti liečby nemalobunkového karcinómu je udržiavacia liečba chemoterapiou. Doteraz bol koncept liečby taký, že pri pokročilom nemalobunkovom karcinóme sa podala chemoterapia, ktorá pozostávala zo 4 až 6 cyklov. Ak sa nádor zmenšil alebo ak sa jeho rast zastavil, potom sa jeho liečba ukončila a pacient bol len sledovaný. Všetky nádory však za kratšiu či dlhšiu dobu znovu začali rásť, takže sa znovu musela začať druhá chemoterapia. Hovoríme o prvej, druhej, tretej línii chemoterapie. V klinických štúdiách sa však zistilo, že v istých prípadoch má zmysel po skončení efektívnej prvej línie chemoterapie neprestať s liečbou a pokračovať v udržiavacej liečbe. Liek, ktorý by sa takto dlho mohol podávať, musí mať málo nežiaducich účinkov, aby onkologického pacienta nezaťažoval viac ako mu pomáhal. Pre každú udržiavaciu liečbu musia byť splnené isté podmienky.