Život s onkologickým ochorením

Život s onkologickým ochorením predstavuje pre chorého dlhodobú záťaž, na zvládnutie ktorej potrebuje veľké množstvo fyzických a psychických síl. To, ako sa s ochorením vyrovná a ako zvládne liečbu, závisí od mnohých faktorov: typu ochorenia a náročnosti liečby, osobnostných a povahových charakteristík, veku, životnej etapy a v neposlednom rade od kvality jeho vzťahov. Výskumy potvrdzujú, že pacienti, ktorí majú počas ochorenia dobré rodinné zázemie a podporu najbližších, lepšie zvládajú liečbu, majú vyššiu kvalitu života a niektoré výskumy dokonca dospeli k výsledkom, že takíto pacienti prežívajú dlhšie.

Chorý sa počas choroby a liečby musí vyrovnať s celým radom závažných zmien. Menia sa jeho sociálne role, spôsob života a životné priority. Nie je ľahké udržať v takejto situácii pozitívny životný postoj, pre dobré zvládanie liečby je však dôležité o neho usilovať a neupadnúť do pasivity, pocitu bezmocnosti a absolútnej závislosti.

V tomto pacientovi pomáha:

 • Podpora najbližších

  V rodine alebo u priateľov by mal chorý nájsť priestor, kde môže o svojich pocitoch a obavách hovoriť, kde môže uvoľniť svoje emócie.
 • Dostatočná miera informovanosti

 • Kvalitná komunikácia

  Jednak v kontakte so svojim onkológom (dobrý vzťah s lekárom zvyšuje pacientov pocit bezpečia a dôvery v liečbu) a tiež v kontakte s najbližšími.
 • Kontakt so spolupacientmi

  Či už liečenými alebo vyliečenými. V súčasnosti existuje rad občianskych združení, nadácií a diskusných skupín pacientov s rôznymi onkologickými diagnózami.

Aký význam majú takéto spolky pre pacientov?

 • Prinášajú im možnosť začleniť sa do skupiny ľudí s rovnakými ťažkosťami, čo znižuje pocit vyčlenenosti či stratenosti v novej životnej situácii.
 • Stretávanie sa s tými, ktorí chorobu zvládli, je pre pacienta silnou motiváciou pokúsiť sa o to tiež a veriť, že sa to podarí.
 • Pre pacientov, ktorí chorobu a liečbu zdolali, je zadosťučinením, keď svojím osobným príbehom môžu pomôcť iným.
 • Organizovanie rôznych vzdelávacích aktivít zlepšuje mieru informovanosti pacientov, čo následne zvyšuje ich schopnosť participovať na liečbe a spolurozhodovať o nej.

Mgr. Mária Andrašiová, psychológ